ประเภทการให้บริการ
กิจกรรมสันทนาการ
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ
โรคที่พบในผู้สูงอายุ
อัมพฤกษ์อัมพาต
โรคเก๊าท์
โรคซึมเศร้า
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคพาร์กินสัน Parkinson
โรคเวียนศรีษะ
โรควัณโรค
โรคความดันโลหิตสูง
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่โรคเรื้อรัง
อาหารกับอารมณ์
มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง และทวารหนัก
3 นิ้ว 3 สัมผัสสกัดมะเร็งเต้านม
วิตามินดีช่วยลดเสี่ยงมะเร็งลำใส้ใหญ่
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สาเหตุของการปวดเข่า
 
 

ปาป๊า มาม๊า เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด

ก่อตั้งจากแนวคิดของ แพทย์  พยาบาลวิชาชีพ  และ ทีมบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ  การจัด ตั้งศูนย์บริการเนอร์สซิ่งโฮม เนื่องจากในปัจจุบันลักษณะครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็น ครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นและคนในครอบครัวมีความจำเป็นต้องที่ต้องออกไปทำ งานนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุ จึงขาดผู้ดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่นับวันก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามอายุขัยของประชากรที่ เพิ่มมากขึ้น สภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุจะอยู่ตามลำพังมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัยทำให้ผู้สูงอายุมีความเปราะบาง เกิดอุบัติเหตุอันตรายได้ง่าย เจ็บป่วยได้ง่าย สมรรถนะในการดูแลตนเองก็ลดน้อยลงตามลำดับ จึงมีความจำเป็นต้องมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลช่วยเหลือ การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างปกติสุข  ด้วยทางเราได้ตระหนักถึงปัญหา และความจำเป็นดังกล่าว เราจึงจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีมาตราฐานขึ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์กับสังคม ทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และอบอุ่น บุตรหลานก็จะมีความสบายใจ หมดห่วงหรือกังวลเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ทำให้มีเวลาที่จะทำงานอันก่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเองและประเทศชาติต่อ ไป   

วัตถุประสงค์ของการบริการ  เพื่อคงไว้ซึ่งความมีสุขภาพที่ดีของผู้สุงอายุ เพื่อนฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ อารมย์ สังคม ของผุ้สูงอายุ เพื่อการดูแลที่เพิ่มความสามารถ หรือให้ฟื้นหายได้อย่างมีประสิทธิภาพของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้มีโรคเรื้อรัง เพื่อให้การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตเพื่อการจากไปอย่างสงบปาป๊า มาม๊า เนอร์สซิ่งโฮม มีทั้ง แบบ รายเดือน ไป-กลับ รายวัน รายสัปดาห์ บริการรับดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ พร้อมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยระยะพักฟื้น ดูแล ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้และ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

 การบริการของเรา

  • แพทย์ดูแลความเรียบร้อยด้วยตนเองและให้คำปรึกษาทุกวัน
  • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงานเป็นทีม ภายใต้การจัดการอย่างเป็นระบบที่ถูกต้อง
  • ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นทุกวันและวางแผนการดูแล
  • ดูแลรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานโดยผู้ช่วยพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
  • กายภาพบำบัดขั้นพื้นฐานทุกวัน ทำกิจกรรมบำบัด ฝึกฝนความคิด
  • ดูแลกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำป้อนข้าว พยุงเดิน
  • บริการอาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ ปรุงอาหารใช้แต่ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ มีน้ำผลไม้ หนึ่งวันหนึ่งอย่าง
  • บริการซักรีด ทำความสะอาดห้องทุกวัน เน้นความสะอาด ทุกเตียง
  • เตียงใหม่นำเข้าทุกเตียง อินเตอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบป้องกันอัคคีภัย


นายแพทย์สุรศักดิ์ ศศะภูริ

การศึกษา
2549-2552                  แพทย์ประจำบ้าน, สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
2543-2549                  แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
ประสบการณ์  
2552-2554                   อาจารย์,ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2552  กันยายน              ประกาศนียบัตร, Advanced Cardiac Life Support (ACLS) Instructor.
2552  กุมภาพันธ์           ประกาศนียบัตร, Advanced Trauma Life Support (ATLS) Provider.
2551  กรกฎาคม            ประกาศนียบัตร, Pediatrics Advanced Life Support (PALS) Provider.   
2550  เมษายน              ประกาศนียบัตร, บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
2549  พฤษภาคม           ประกาศนียบัตร,  Advanced Cardiac Life Support (ACLS) Provider. 

ประสบการณ์งานอาสา 
2552-2553                   ร่วมออกตรวจกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
 
ประสบการณ์งานวิจัย  
2552                            การศึกษาผู้ป่วยที่ถูกงูเขียวหางไหม้กัดในกรณีผลการตรวจ   venous clotting time (VCT)  
                                   หรือ  20 minute whole blood clotting test (20WBCT) แรกรับปกติ ที่มารับการรักษา  
                                    ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2552  ตุลาคม               ผู้ร่วมงาน, The 8th Conference of Asia Pacific Association of Medical  Toxicology
                                (APAMT), Beijing, China.
2552  ตุลาคม               เข้าร่วมอบรม, คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก (HA 602)
2552  กุมภาพันธ์           ผู้ร่วมงาน, 10th Society for Emergency Medicine in Singapore (SEMS)  Annual Scientific Meeting,
                                 Changi General Hospital, Singapore.
2552  กุมภาพันธ์           ผู้ร่วมงาน,Presenting the graduated research in The 10th  Thai Emergency Medicine Conference 
                                 “Essential Emergency Medicine”
2551  พฤศจิกายน         ผู้ร่วมงาน, การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 1“โลกทัศน์ทางด้านพิษวิทยา”
2550  กรกฎาคม            ผู้ร่วมงาน, ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Rapid Sequence Intubation and Difficult Airway Management in 
                                  Emergency Setting.