ประเภทการให้บริการ
กิจกรรมสันทนาการ
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ
โรคที่พบในผู้สูงอายุ
อัมพฤกษ์อัมพาต
โรคเก๊าท์
โรคซึมเศร้า
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคพาร์กินสัน Parkinson
โรคเวียนศรีษะ
โรควัณโรค
โรคความดันโลหิตสูง
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่โรคเรื้อรัง
อาหารกับอารมณ์
มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง และทวารหนัก
3 นิ้ว 3 สัมผัสสกัดมะเร็งเต้านม
วิตามินดีช่วยลดเสี่ยงมะเร็งลำใส้ใหญ่
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สาเหตุของการปวดเข่า
 

วิตามินดีช่วยลดเสี่ยงมะเร็งลำใส้ใหญ่

วิตามินดีช่วยลดเสี่ยงมะเร็งลำใส้ใหญ่
งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวาสาร British Medical Journal ระบุว่าการได้รับวิตามินดีในปริมาณสูงช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำใส้ใหญ่ นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นสำคัญที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างกว่า 5 แสนคน ในแถบยุโรปตะวันตกเมื่อปี 1992-1998 (EPIC) ซึ่งนักวิจัยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถาม ติดตามผลด้วยการตรวจเลือดอีกหลายครั้งโดยการเปลี่ยบเทียบระหว่างผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวน 1,248 คน กับกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดี จำนวน 1,248 คน ผลปรากฎว่า ผู้ป่วยที่มีปริมาณวิตามินดีสูงสุดในเลือด มีความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลงเกือบร้อยละ 40 เมิอเทียบกับกลุ่มที่มีวิตามินดีในปริมาณต่ำสุด
วิตามิน ดีเป็นวิตามินท่ได้รับจากแสงอาทิตย์เป็นส่วนมากแม้จะพบอยู่ในอาหารบางชนิด อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเตือนว่าการ รับประทานวิตามินดีเสมิมจะมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงมะเร็งลำใหญ่ได้ดี เช่นเดียวกับการได้รับจากอาหารหรือการได้รับแสงแดดอย่างสม่ำเสมอหรอไม่ ยังเป็นเริ่งที่ต้องศึกษากันต่อไป