วิตามินดีช่วยลดเสี่ยงมะเร็งลำใส้ใหญ่

วิตามินดีช่วยลดเสี่ยงมะเร็งลำใส้ใหญ่
งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวาสาร British Medical Journal ระบุว่าการได้รับวิตามินดีในปริมาณสูงช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำใส้ใหญ่ นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นสำคัญที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างกว่า 5 แสนคน ในแถบยุโรปตะวันตกเมื่อปี 1992-1998 (EPIC) ซึ่งนักวิจัยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถาม ติดตามผลด้วยการตรวจเลือดอีกหลายครั้งโดยการเปลี่ยบเทียบระหว่างผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวน 1,248 คน กับกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดี จำนวน 1,248 คน ผลปรากฎว่า ผู้ป่วยที่มีปริมาณวิตามินดีสูงสุดในเลือด มีความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลงเกือบร้อยละ 40 เมิอเทียบกับกลุ่มที่มีวิตามินดีในปริมาณต่ำสุด
วิตามิน ดีเป็นวิตามินท่ได้รับจากแสงอาทิตย์เป็นส่วนมากแม้จะพบอยู่ในอาหารบางชนิด อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเตือนว่าการ รับประทานวิตามินดีเสมิมจะมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงมะเร็งลำใหญ่ได้ดี เช่นเดียวกับการได้รับจากอาหารหรือการได้รับแสงแดดอย่างสม่ำเสมอหรอไม่ ยังเป็นเริ่งที่ต้องศึกษากันต่อไป
Scroll to Top